Algemene Voorwaarden Sound & Solid

 

 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Sound & Solid en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst met Sound & Solid.
  • Eventuele voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover algemene voorwaarden van de Klant van toepassing zijn en tegenstrijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van Sound & Solid, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Sound en Solid.
  • Sound & Solid is bevoegd deze Algemene Voorwaarden periodiek aan te passen. Alsdan zal Sound & Solid de Klant op de hoogte brengen. Tussen partijen geldt steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden die tevens online raadpleegbaar is en als pdf te downloaden is voor later gebruik op soundandsolid.com.
  • Door Sound & Solid ingeschakelde hulppersonen en medewerkers kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavig algemene voorwaarden van Sound & Solid.
 • BW: Burgerlijk Wetboek
 • Evenement: ieder evenement dat door en/of namens Sound & Solid wordt georganiseerd, met inbegrip van: cursussen, masterclasses, conferenties, seminars, lezingen, streams, webcasts, de Online Academy en overige digitale en/of fysieke bijeenkomsten en activiteiten.
 • Klant: ieder klant van Sound & Solid, met inbegrip van (potentiële): opdrachtgevers, kopers, afnemers van diensten, deelnemers van Evenementen en gebruikers van de Online Community.
 • Materiaal: alle door Sound & Solid verstrekte informatie en/of materiaal, in welke vorm of wijze dan ook, waaronder doch niet uitsluitend, door haar verstrekt (les)materiaal, documenten, bestanden en voordrachten mede in het kader van Evenementen, Online Academy en Online Community.
 • Online Academy: de online leeromgeving van Sound & Solid.
 • Online Community: de omgeving waar gebruikers binnen de online omgeving van Sound & Solid kunnen deelnemen en interacteren met elkaar.
 • Online Evenement: alle Evenementen die digitaal plaatsvinden.
 • Offline Evenement: alle Evenementen die fysiek plaatsvinden.
 • Opdracht: de dienstverlening door Sound & Solid ter uitvoering van een opdracht van de Klant aan Sound & Solid.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst met Sound & Solid.
 • Overmacht: iedere niet aan Sound & Solid toerekenbare onmogelijkheid om de Prestaties geheel of gedeeltelijk te leveren, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend door: staking of ziekteverzuim van personeel, overheidsmaatregelen, tekortkomingen door (toe)leveranciers; een pandemie.
 • Prestaties: alle door Sound & Solid te leveren prestaties en goederen op grond van de Overeenkomst.
 • Sound & Solid: de onderneming ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder nummer 70983259.
 • Vergoeding: de vergoeding(en) die de Klant verschuldigd is aan Sound & Solid.

 

 1. Aanbod en aanvaarding
  • Alle door Sound & Solid gedane aanbieden zijn vrijblijvend en binden haar niet behoudens bevestiging door Sound & Solid. Overeenkomsten komen derhalve pas tot stand nadat Sound en Solid dit schriftelijk heeft bevestigd, of stilzwijgend doordat Sound & Solid uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst in welke vorm of wijze dan ook, waaronder mede de administratie van deelname en facturatie van een voorschot.
  • Sound & Solid is bevoegd naar eigen inzicht een (aanvullend) voorschot te verlangen alvorens (verdere) uitvoering aan de Overeenkomst te geven.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  • Sound & Solid spant zich naar beste kunnen in om de overeengekomen Prestaties te leveren.
  • Onverminderd lid 1 is Sound & Solid bevoegd naar eigen inzicht wijzigingen door te voeren in de Prestaties, waaronder doch niet uitsluitend in de programmering van Evenementen.
  • Overeengekomen Prestaties zijn nimmer een garantie voor enig succes, winst of resultaat van de Klant anderszins.
  • Overeengekomen termijnen zijn indicaties en nimmer fatale termijnen.

 

 1. Vergoedingen
  • Alle Vergoedingen zijn in EURO’s en exclusief belastingen, waaronder mede BTW, tenzij door Sound & Solid anders aangegeven.
  • Tenzij nadrukkelijke schriftelijk overeengekomen zijn kosten die gemaakt zijn ter uitvoering van de Overeenkomst niet inbegrepen in de Vergoedingen en zullen zonder nadere opslag verschuldigd zijn door de Klant.

 

 1. Betaling
  • Facturen zullen per email worden toegestuurd op het door de Klant opgegeven emailadres.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan conform betalingsinstructie van Sound & Solid, bij gebreke waarvan zonder nadere ingebrekestelling de Klant in verzuim verkeert.
  • De vertragingsrente in de zin van art 6:119a BW wordt vastgesteld op 1% per (gedeeltelijke) maand dat betaling uitblijft.
  • Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  • Tenzij in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, geeft annulering door de Klant van enige Prestatie geen recht op terugbetaling. Dit laat een eventueel recht op ontbinding door Sound & Solid van de klant onverlet.

 

 1. Correspondentie
  • Tenzij anders overeengekomen corresponderen partijen doormiddel van email. Klant staat ervoor in dat zijn emailadres en overige adresgegevens te allen tijde juist zijn.

 

 1. Opschorting, opzegging, ontbinding
  • Indien de klant niet aan zijn (betalings-)verplichtingen voldoet uit een of meerdere Overeenkomsten is Sound & Solid bevoegd haar Prestaties op te schorten, dan wel de Overeenkomst te geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Sound en Solid is bevoegd om Overeenkomsten voor bepaalde tijd op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor elk jaar van de overeengekomen bepaalde termijn.
  • Sound & Solid is bevoegd om Overeenkomsten voor onbepaalde termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • Sound & Solid is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade bij opschorting, ontbinding of opzegging op de wijze bepaald in dit artikel.
  • De Klant is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen. Door opschorting verkeerd de Klant direct in verzuim.
  • Sound & Solid is zonder nadere ingebrekestelling bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien:
   1. de Klant om surseance van betaling verzoekt;
   2. een faillissementsaanvraag van de Klant is verricht;
   3. beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Klant;
   4. de Klant is opgehouden te bestaan.
  • Ontbinding, opzeggen en een ingebrekestelling kan per e-mail geschieden.

 

 1. Reclames
  • Klachten over geleverde Prestaties dienen binnen 7 werkdagen na (af)levering onder vergezeld van voldoende motivering te zijn ontvangen door Sound & Solid, bij gebreke waarvan enig recht te dien aanzien vervalt en de Prestatie voor geaccepteerd door de Klant wordt gehouden.
  • Sound & Solid zal na ontvangst van een gemotiveerde klacht, deze klacht zo spoedig mogelijk beoordelen al gelang de aard van de klacht. Indien de klacht naar oordeel van Sound & Solid gegrond is, zullen partijen in goed overleg trachten een oplossing te bereiken.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Deelname aan Evenementen en gebruik van enig Materiaal, met inbegrip van opgedane kennis geschiedt voor eigen rekening en risico van de Klant. Sound & Solid is terzake niet aansprakelijk.
  • Indien de Klant personen laat deelnemen aan een Evenement, staat de Klant in voor schade veroorzaakt door hen; en staat de Klant in voor eventuele schade door hen geleden.
  • Aansprakelijkheid van Sound & Solid voor letsel of verlies, diefstal, beschadiging van eigendommen van de Klant gedurende Evenementen is uitgesloten.
  • Ondanks dat Sound & Solid zich naar beste inspant om de overeengekomen Prestaties te leveren, kan zij niet instaan voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in verstrekt Materiaal.
  • De aansprakelijkheid van Sound & Solid is in alle gevallen in eerste instantie beperkt tot het door haar (aansprakelijkheids-)verzekering uitgekeerde bedrag vermeerderd met het eigen risico. Indien voornoemde (aansprakelijkheids-)verzekering om wat voor reden niet tot uitkering overgaat, is in tweede instantie de aansprakelijkheid van Sound & Solid beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen Vergoeding voor de desbetreffende Prestaties in het afgelopen jaar.
  • Sound & Solid is niet aansprakelijk voor gevolgschade gelden door de Klant, waaronder doch niet uitsluitend schade als gevolg van bedrijfstagnatie, winstderving of Overmacht.
  • Enige vordering van de Klant dient binnen één jaar te zijn ingesteld na het leveren van de Prestatie of het moment waarop de Prestatie opeisbaar was, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht is verjaard.
  • De aansprakelijkheid van Sound & Solid is niet beperkt indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sound & Solid.

 

 1. Overmacht
  • In geval van Overmacht is Sound & Solid bevoegd de levering van de Prestaties op te schorten.
  • In geval van Overmacht is Sound & Solid bevoegd het Evenement aan te passen en/of de duur te beperken. De verschuldigde Vergoeding zal alsdan naar rato van de geleverde Prestaties worden aangepast. Dit laat de verschuldigdheid door de Klant van gemaakte kosten onverlet.
  • In geval van Overmacht is Sound & Solid bevoegd een andere datum vast te stellen voor het Evenement. Partijen verbinden zich ertoe in goed overleg tot een datum voor het vervangende Evenement te komen. Indien de klant de vaststelling van nieuwe datum verhindert of daaraan niet de in redelijkheid te vergen medewerking verleent, vervalt het recht op de Prestatie, onverminderd de verschuldigdheid van de Vergoeding.

 

 1. Aanvullende voorwaarden Online Community & Online Academy
  • De Klant staat ervoor in dat door hem gedeelde informatie/bestanden geen inbreuk maken op de rechten van derden, of dat deze informatie/bestanden of zijn gebruik anderszins schade veroorzaken aan derden of Sound & Solid. Klant vrijwaart Sound & Solid voor alle schade en kosten terzake.
  • Gebruik van de Online Community & Online Academy is persoonsgebonden. Het is de Klant (gebruiker) niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de Online Community & Online Academy of haar account.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten
  • Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortvloeien uit of vervat zijn in de door Sound en Solid verstrekte Materialen blijven te allen tijde toebehoren aan Sound & Solid, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen onder verwijzing naar deze bepaling.
  • De klant is uitsluitend bevoegd het Materiaal voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
  • Voorts is het is de Klant niet toegestaan om verstrekt Materiaal voor andere doeleinden te gebruiken of derden te verstrekken dan expliciet schriftelijk overeengekomen. Die toestemming zal ten minste de wijze en duur van gebruik behelzen.
  • Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde en het bepaalde in art 14.1 (geheimhouding), verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van €5.000,- te vermeerderen met een boete van €500,- voor iedere dag of gedeeltelijke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van Sound & Solid om daarnaast geleden schade te verhalen. Het bepaalde in dit artikel duurt voort na het einde van de Overeenkomst.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  • De Klant verbindt zich ertoe verstrekt Materiaal, contractsdocumentatie en correspondentie tussen partijen vertrouwelijk te houden. Bij Overeenkomst kan voor wat betreft het Materiaal van deze verplichting worden afgeweken indien dat noodzakelijk is voor het doel van de Overeenkomst.
  • Sound & Solid verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie van de Klant vertrouwelijk te houden.
  • De verplichtingen in dit artikel duren voort na het einde van de Overeenkomst.

 

 1. Portfolio
  • Tenzij anders overeengekomen is Sound & Solid bevoegd de handelsnaam en/of merk van Klant op respectvolle wijze te gebruiken voor portfolio-doeleinden waaronder mede op haar website soundandsolid.com. Deze bevoegdheid duurt voort na het einde van De Overeenkomst, tenzij de Klant zich tegen verder gebruik schriftelijk verzet. Alsdan zal Sound & Solid onverwijld zorg dragen voor verwijdering van de website.

 

 1. Aanvullende voorwaarden Evenementen

De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing voor alle Evenementen

 • Indien het benodigde deelnemersaantal voor een Evenement niet is behaald, is Sound & Solid bevoegd het Evenement aan te passen, te annuleren, of verplaatsen naar een andere datum.
 • Indien een spreker van een Evenement verhinderd is, is Sound & Solid bevoegd een vervangende spreker in de plaats te stellen. Verhindering van een of meerdere sprekers vormt nimmer een grond voor compensatie of schadevergoeding. Sound & Solid spant zich bij verhindering van een spreker naar beste in om te zorgen voor een vervangende spreker van een gelijkwaardig niveau.
 • Als Sound & Solid het Evenement verplaatst, verbinden partijen zich ertoe om in goed overleg tot een datum voor het vervangende Evenement te komen. Indien de klant de vaststelling van nieuwe datum verhindert of daaraan niet de in redelijkheid te vergen medewerking verleent, vervalt het recht op de Prestatie, onverminderd de verschuldigdheid van de Vergoeding.
 • Indien de Sound & Solid de opdracht heeft om een Evenement speciaal voor de Klant te organiseren, draagt de Klant er zorg voor dat deze zelf een adequate evenementenverzekering heeft afgesloten en aan de polisvoorwaarden blijft voldoen ter dekking van alle eventuele schade die verbandhouden met het Evenement.

 

Vervanging deelnemer

 • Tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is bepaald is de Klant bevoegd een op naam gesteld toegangsbewijs voor een Evenement, op een andere naam te laten zetten. De klant dient alsdan een e-mail aan te versturen aan happy@soundandsolid.com met daarin de voor- en achternaam, functie, het deelnamebewijs, het e-mailadres en bedrijf waar de vervanger van de Klant werkt met als onderwerp: “vervanging deelnemer + de naam van het Evenement”. Vervanging laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet.

Annulering door de Klant van Online Evenementen

 • Tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is bepaald, is de Klant bevoegd om tot uiterlijk vier weken vóór de dag van het Online Evenement zijn deelname te annuleren. Na deze termijn – dus binnen vier weken voor het Evenement – is annulering niet mogelijk.
 • Indien de Klant zijn deelname annuleert, is vervanging bedoeld in art. 16.5 niet mogelijk.
 • Tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is bepaald, kan de Klant bij annulering van een Online Evenement aanspraak maken op gedeeltelijke terugbetaling van de Vergoeding(en) voor deelname op de volgende wijze:
  1. bij annulering 2 maanden voor het Online Evenement 50% van de Vergoedingen;
  2. In dit geval zal bij annulering €50,- exclusief btw in rekening worden gebracht ter dekking van de administratieve lasten en worden verrekend met de terug te betalen Vergoedingen indien en voor zover het percentage dat niet voor terugbetaling in aanmerking komt deze kosten niet dekt.
 • Annulering is slechts mogelijk door een e-mail ter versturen aan happy@soundandsolid.com met daarin de voor- en achternaam van de deelnemer, het deelnamebewijs met als onderwerp: “annulering + de naam van het Evenement”.

 

Annulering door de Klant van Offline Evenementen

 • Tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is bepaald is annulering van een Offline Evenement niet mogelijk.

 

 1. Aanvullende voorwaarden verkoop
  De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing voor de verkoop van goederen door Sound & Solid.

  • Verzending van goederen door Sound & Solid geschiedt voor rekening en risico van de Klant. Retournering van goederen door de Klant geschiedt voor rekening en risico van de Klant.
  • Het risico op beschadiging en/of verlies van goederen gaan op de Klant over op het moment waarop de goederen zijn afgegeven door Sound & Solid aan de vervoerder/postbezorgingsdienst. Ter dekking van enige schade door beschadiging en/of verlies van goederen kan de Klant ervoor kiezen om goederen verzekerd te laten verzenden.

 

 1. Geschilbeslechting
  • De rechtsrelatie tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands Recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  • De Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen die op enigerlei wijze verbandhouden met de Overeenkomst met inbegrip van vorderingen uit onrechtmatige daad.
  • Indien en voor zover Verordening EU 1215/2012 niet direct of indirect van toepassing is, maar het Verdrag van New York wel van toepassing is op de vestigingsplaats van de Klant, zal in afwijking van lid 2 enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst definitief worden beslecht door arbitrage met toepassing van de Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce; door één arbiter aangewezen conform die regels; de voertaal zal zijn Nederlands; de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland.

 

– Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 7 november 2020 en kunnen wij waar nodig periodiek aanpassen.-