Jouw persoonsgegevens

Sound & Solid verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar websites: www.soundandsolid.com;
www.defineyourhappiness.nl;
www.embraceyourhappiness.com;
www.buildyourhappiness.com;
www.celebreateyourhappiness.com;
www.hellohappinesscards.com;
www.sofiesun.com

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoeker.

Ben je een klant of bezoeker van Sound & Solid, dan lees je in dit privacy statement waarom wij jouw persoonsgegevens gebruiken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan, onder welke omstandigheden dat gebeurt en wat jouw privacy-rechten zijn.

Heb na het lezen nog vragen of verzoeken neem dan gerust contact met ons. Onderaan dit privacy statement tref je onze contactgegevens aan.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Zo gaan wij vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en hanteren wij passende (beveiligings-) maatregelen om onder andere die vertrouwelijkheid te waarborgen.

Doeleinden en gronden van de verwerking

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Daarmee voldoen wij aan de wet en zijn jouw privacybelangen gewaarborgd.

Wij lichten eerst de verschillende grondslagen van verwerking in zijn algemeenheid toe. Vervolgens geven wij je een eenvoudig overzicht van onze verwerkingsdoelen en de toepasselijke grondslagen.

 1. “uitvoering overeenkomst”
  • Sommige persoonsgegevens verwerken wij omdat die noodzakelijk zijn om de overeenkomst met je uit te voeren. Bijvoorbeeld jouw leveringsadres als je iets hebt besteld. Zonder die gegevens kunnen wij geen diensten verlenen of goederen aan jou verkopen.
 2. “wettelijke verplichting”
  • Sommige persoonsgegevens verwerken wij omdat die noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld facturatiegegevens. Zonder die gegevens kunnen wij geen diensten verlenen of goederen aan jou verkopen.
 3. “gerechtvaardigd belang”
  • Sommige persoonsgegevens verwerken wij omdat die noodzakelijk zijn om een gerechtvaardigd belang van ons te dienen. Bijvoorbeeld je e-mailadres om je als klant te informeren over soortgelijke waren en diensten. Wij bieden daarbij dan de mogelijkheid om je hiervoor af te melden (opt-out).
 4. “toestemming”
  • In alle andere gevallen dan bedoeld onder a), b) of c) zullen wij altijd jouw toestemming vragen (opt-in) en daarbij uitleggen waarom wij graag jouw toestemming willen hebben. Zo kun je weloverwogen besloten om wel of geen toestemming te geven. Gegeven toestemming kun je altijd intrekken.

Hieronder zetten wij uiteen voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken als je klant bent of bezoeker en wat daarvoor de wettelijke grondslag is.

(a.) Doel verwerking persoonsgegevens klanten

Wettelijke grondslag(en)

Onze dienstverlening, waaronder mede begrepen, onze webshop, online academy, online community, online evenementen, offline evenementen.

uitvoering overeenkomst

 

relatiebeheer en/of aanprijzingen van eigen soortgelijke producten en/of diensten

gerechtvaardigd belang

administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke (administratie)verplichtingen

wettelijke verplichting

gerechtvaardigd belang

Delen van gegevens met derde partijen die die gegevens voor eigen doeleinden gebruiken.

toestemming

geschilbeslechting

gerechtvaardigd belang

 

(b.) Doel verwerking persoonsgegevens bezoekers en geïnteresseerden

Wettelijke grondslag(en)

statistische analyse (website) die geen reëel privacy risico vormt.

gerechtvaardigd belang

Gebruikers analyse op individueel niveau

toestemming

Gerichte advertenties

toestemming

aanprijzing producten en/of diensten bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief

toestemming

geschilbeslechting

gerechtvaardigd belang

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover mogelijk worden de bewaartermijnen hieronder verder uitgewerkt.

 1. Administratieve persoonsgegevens (met betrekking tot contracten/financiële gegevens) worden gedurende 7 jaar bewaard of zoveel langer als noodzakelijk is, dan wel wettelijk verplicht is.
 2. Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van jouw toestemming worden gewist zodra de toestemming is ingetrokken. Tussentijds kunnen wij de je vragen reeds verleende te (her)bevestigen/handhaven.
 3. Overige persoonsgegevens worden gedurende 1,5 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om onder andere het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder de volgende:

 1. Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding.
 2. Onze servers worden adequaat beveiligd en in de Europese Unie gehost.
 3. Wij maken gebruik van op naam gestelde accounts en tweestapsverificatie voor de toegang tot systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Wij gebruiken fysieke toegangscontroles voor (server)ruimtes waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen.
 5. Wij beperken het inzageniveau van de persoonsgegevens tot die personen waarvoor dit noodzakelijk is.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Dat zijn tijdelijke kleine onschadelijke tekstbestandjes in jouw browser die bijvoorbeeld bijhouden of je bent ingelogd of niet. Hieronder volgt een overzicht van de (soorten) cookies die wij gebruiken:

Functionele Cookies:
Sessie-cookies: deze cookies houden voornamelijk bij of je bent ingelogd of niet en op welke pagina je zich bevindt. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het verlenen van onze online diensten. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Analytische Cookies:
Google Analytics: deze cookies houden op geanonimiseerd niveau statistieken en gedrag van bezoekers bij. Ter waarborging van jouw privacy hebben wij Google Analytics in de website geïmplementeerd volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (15 augustus 2018), zodat er geen of geringe gevolgen voor de privacy zijn. Jouw toestemming is daarom niet vereist. Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; ‘gegevens delen’ uitgezet; en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Google hanteert op dit moment het volgende privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tracking Cookies:

Deze cookies gebruiken we om de website in gebruik te verbeteren op basis van uw bezoekgedrag.

Facebook Pixel: deze cookies volgen de conversiehandelingen op onze webshops. Zo weten we bijvoorbeeld wanneer je iets afrekent en of dit proces wellicht halverwege onderbroken wordt.

Hotjar: deze cookies houden de wijze waarop je onze pagina’s bezoekt bij en helpen ons om je bezoek aan onze website te vergemakkelijken doordat we zien waar je technisch vastloopt in je bezoek aan onze websites.

ActiveCampaign: deze cookies houden bij welke pagina’s je bezoekt naar aanleiding van onze nieuwsbrieven.

Verwerkers/ontvangers

Wij verstrekken persoonsgegevens slechts aan derden en/of (hulp)personen voor zover dit noodzakelijk is voor het rechtmatige doel van de verwerking. Tot deze categorieën van ontvangers, behoren: medewerkers, koeriers/postdiensten, webhosts, ICT-dienstverleners, administrateurs.

Alle door ons ingeschakelde (hulp)personen/derden, waaronder medewerkers en verwerkers hebben zich ertoe verbonden om vertrouwelijkheid in acht te nemen. Met alle verwerkers is bovendien een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn onder andere geregeld: de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je recht op inzage en rectificatie van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen kun je ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als je voor een specifiek doeleinde toestemming heeft gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Als je persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heb je in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin je deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kun je contact met op ons nemen. Opgemerkt zij dat de wet- en regelgeving aantal uitzonderingen ken je bovenstaande rechten. Als zo’n uitzondering zich voordoet, wordt dit aan je uitgelegd. J hebt daarnaast het recht om klachten voor te leggen aan jouw privacy toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behandelen jouw verzoek op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen je daarbij vragen om je (ten kantore) te identificeren. Een eventuele afwijzing van een verzoek zullen wij vanzelfsprekend motiveren.

Contactgegevens voor vragen en/of verzoeken

Wij hopen je afdoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van jouw persoonsgegevens en jouw rechten. Uiteraard staan wij voor je klaar als je vragen en/of verzoeken heeft.

Vragen en/of verzoeken kun je versturen aan privacy@soundandsolid.com

Vestigingsadres:

Sound & solid

Bredeshouw 6

2811 LJ, Reeuwijk-Dorp

Nederland

 

– Dit privacy statement geldt met ingang van 4 december 2020 en kunnen wij waar nodig aanpassen.-